2020 metų renginiai

Istorinė knyga apie Užventį

2020 09 22

Rugsėjo 21 d. Užvenčio kraštotyros muziejuje pristatyta užventiškio Lauryno Giedrimo istorinė knyga „Užvenčio parapijiečiai 1836–1861 metais: kas jie ir kaip jie gyveno?“ (išleido Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, maketavo ir spausdino UAB „Šiaulių spaustuvė“). Knygos leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.

Pristatydamas knygą savo kraštiečiams užventiškiams, Laurynas pirmiausia padėkojo visiems, kas nors truputį prisidėjo prie to, kad sumanymas – išleisti knygą – būtų realizuotas: tėveliams, mokslinei redaktorei profesorei dr. Ritai Reginai Trimonienei, knygos recenzentams dr. Gabrielei Jasiūnienei ir docentui  dr. Vaciui Vaivadai, kalbos redaktorei mokytojai Genovaitei Sungailienei, Kelmės  rajono savivaldybės Žemaitės viešajai bibliotekai už projektą, kurį įgyvendinant ir išleista knyga, visiems, kas jį skatino, tikėjo, drąsino...

Laurynas Giedrimas knygos baigiamajame žodyje rašo: „Istorijos knygose, įamžinančiose svarbias sukaktis, dažnai minimi žymūs, visuomenei nusipelnę asmenys. Tačiau beveik niekada neprisimenami paprasti provincijos gyventojai... Būtent todėl ši knyga yra ne apie Užvenčio parapiją, bet apie Užvenčio parapijiečius“. Pristatydamas knygą, jos autorius sakė, kad 1836–1861 metai pasirinkti dėl to, kad šis laikotarpis apima gyventojų kartą (dvidešimt penkerių metų laikotarpį), kuri gyveno prieš pat baudžiavos panaikinimą. Du didžiausi klausimai į kuriuos knyga ir atsako yra šie: pirmasis – kas yra minėtu laiku gyvenę parapijiečiai, kokiam luomui jie priklausė, kokią religiją išpažino, antrasis klausimas – kaip jie gyveno: jų pasiskirstymas Užvenčio parapijoje, santuokų sudarymo ypatumai, pagrindiniai šeimų modeliai, parapijiečių raštingumo lygis ir pan.

Atliekant 1836–1861 m. gyvenusių Užvenčio parapijiečių namų ūkio tyrimus, buvo surinkta labai didelė, įdomi ir išsami informacija, išstudijuota gausybė mokslinės (istorinės, etnologinės ir kt.) literatūros, naudotasi daugybe informacinių šaltinių: metrikų knygomis  ir parapijiečių sąrašais, bajorų, dvasininkų ir dvarų dokumentais ir pan.

Knygoje Laurynas Giedrimas išsamiai nagrinėja ir aprašo parapijos teritoriją, gyventojų gimstamumą ir mirtingumą, raštingumo problemas, kilmingųjų (dvarininkų ir smulkiųjų bajorų), valstiečių, dvasininkų gyvenimus, jų tarpusavio santykius, namų ūkių gyvavimo subtilybes, parapijiečių siekius ir likimus, pristato iš parapijos kilusius to laikotarpio šviesuolius ir daugybę kitų įdomių faktų.

Lauryną Giedrimą sveikino Užvenčio seniūnijos seniūnas Linas Mačernius, rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (ir taip pat užventiškė) Rima Rimdeikienė, pirmoji mokytoja Onutė Jankauskienė, Lauryno dėstytoja profesorė Rita Regina Trimonienė, Žemaitės viešosios bibliotekos atstovai, artimieji, bičiuliai, kiti užventiškiai.

Nijolė Kančauskienė, Kelmės Žemaitės biblioteka
Nuotraukos Rolando Kančausko

 Vaizdo reportažas iš knygos pristatymo.