Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Nijolė Kančauskienė, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos (kodas: 190114314), Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vyr. metodininkė, tel. (8 427) 61033, el. paštas: metod@kelmeszemaitesvb.lt

Duomenų apsaugos pareigūno atliekamos užduotys:

  • informuoja duomenų valdytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir nacionalines asmens duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;

  • stebi, kaip laikomasi šio reglamento ir nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų bei duomenų valdytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;

  • paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal reglamento reikalavimus;

  • bendradarbiauja su priežiūros institucija;

  • atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Bibliotekos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) ir LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt taisyklės
Bibliotekos interneto svetainės privatumo politika